GIỚI THIỆU

Tên đơn vị: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu

Tên tiếng Anh: National Key Laboratory for Petrochemical and Refinery Technologies

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 2218 9067

Email: ptntd2004@yahoo.fr

Website: http://www.keylabprt.com.vn/


Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu là một trong 16 phòng thí nghiệm quốc gia được đầu tư và xây dựng theo Quyết định số 850/QĐ-TTG ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm.

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (PTNTĐ) được thành lập theo quyết định số 185/2003/QĐ-BCN, ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Cơ quan chủ trì của PTNTĐ là Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.


Chức năng

  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tham gia đào tạo cán bộ KHCN thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ; giám định các kết quả phân tích, thí nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan;
  • Tạo ra các công trình nghiên cứu có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận hoặc đạt trình độ quốc tế, được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học và công nghệ về lĩnh vực lọc, hóa dầu và lĩnh vực liên quan, có uy tín trên thế giới;
  • Tạo ra các sáng chế, sản phẩm khoa học và công nghệ được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, có khả năng thương mại hoá, góp phần nâng cao năng lực, trình độ công nghệ lọc, hóa dầu và các lĩnh vực liên quan trong nước;
  • Hình thành được tập thể cán bộ khoa học và công nghệ mạnh, đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia ở trình độ quốc tế.

Nhiệm vụ

  • Tổ chức triển khai các nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính nền tảng, tính đi trước, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan;
  • Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao; tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan.