Hợp tác với Pháp

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Viện Nghiên cứu quá trình Xúc tác và Môi trường - Cộng hòa Pháp và Trường Đại học Claude Bernard Lyon I trong đào tạo tiến sĩ theo hình thức phối hợp đào tạo, trong đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên còn phối hợp chắc chẽ trong các hoạt động công bố các kết quả nghiên cứu chung. Hiện tại, Phòng vẫn đang phối hợp với Viện Nghiên cứu quá trình Xúc tác và Môi trường - Cộng hòa Pháp hoàn thiện các yêu cầu về khoa học và công nghệ trong quá trình thẩm định nội dung Sáng chế về Dung môi sinh học, được đăng ký mở rộng, tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, châu Âu và Brazil. Công nghệ này đã được đăng ký độc quyền sáng chế tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc tế năm 2011. Những năm sau đó, công nghệ này đã được triển khai bảo hộ độc quyền tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Pháp, châu Âu, Mỹ, Brazil và Việt Nam, trong vòng 20 năm.

Lễ tổng kết Hội thảo chuyên đề Pháp - Việt tổ chức tháng 10/2014.

Bên cạnh đó, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu còn phối hợp với Trường Đại học Paris Sud 11 trong đào tạo tiến sĩ theo hình thức phối hợp đào tạo. Nội dung đào tạo gắn liền với các vấn đề khoa học công nghệ mà hai bên quan tâm, có thể phát triển để ứng dụng ở Việt Nam, trên cơ sở tận dụng được thế mạnh về nguốn nguyên liệu đặc thu sẵn có tại Việt Nam.