Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Hóa học

Mã số: VLAT 1.207

Ngày cấp: 25/05/2019