Phòng Phân tích - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025: 2005 

Lĩnh vực công nhận: Hóa

Mã số: VILAS 632

Ngày 02/04/2019

Hiệu lực công nhận: 29/11/2020

Hiệu lực lần đầu: 06/03/2013